Samospráva

Slnečné jazerá v Senci si po rokoch zlepšili kvalitu vody.

Tento rok RÚVZ do monitoringu zaradil aj Hlboké jazero v Senci.

Slnečné jazerá v Senci boli podľa európskych kritérií nevyhovujúce až niekoľko rokov po sebe. Počas kúpacej sezóny (KS) 2020 došlo k zlepšeniu kvality vody v Slnečných jazerách v Senci v porovnaní s predchádzajúcou KS. Vyplýva to z výsledkov, ktoré uverejnila Európska enviromentálna agentúra a Európska komisia. 

Slnečné jazerá v Senci boli podľa vyhlášky (309) v rokoch 2012 až 2014 klasifikované ako výborné. V rokoch 2015 a 2016 poklesla ich kvalita na dobrú, v rokoch 2017 a 2019 na nevyhovujúcu. Výsledky rozboru vzoriek vody za posledné roky opakovane ukazovali zlú mikrobiologickú kvalitu vody v ukazovateli črevné enterokoky, ktoré pravdepodobne ukazujú na znečistenie pochádzajúce z komunálnych odpadových vôd. Streptokoky (enterokoky) sú indikátorom fekálneho znečistenia. Na Slovensku sa vodné plochy určené na kúpanie monitorujú aj podľa smernice EÚ a výsledky sa hodnotia podla obsahu črevných baktérií enterokok a Escherichia coli (Znečistenie fekálnymi baktériami ohrozuje ľudské zdravie.)

Za KS je na Slovensku považované obdobie od 15. júna do 15. septembra. Počas KS kontrolu kvality vody zabezpečuje ich prevádzkovatel. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávaju štátny dozor a odber vzoriek v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Tento rok po prvý krát RÚVZ Bratislava do monitoringu zaradil aj novú lokalitu – Hlboké jazero – Senec.

zdroj: TASR

V akej vode sa v Senci kúpeme?

Nejasnosti v ohľadom kvality vody spôsobuje častokrát aj to, že na Slovensku máme pre vodné plochy na kúpanie v platnosti dve vyhlášky. Jedna vyhláška tvrdila, že voda na SJ je vyhovujúca a druhá nás upozorňovala, na opakujúce sa znečistenie a označovala vodu za nevyhovújucu.

Monitorovanie, hodnotenie a reportovanie (každoročne Európskej komisii) kvality vody na lokalitách sa vykonáva podľa špecifických požiadaviek európskych kritérií smernice 2006/7/ES, ktoré boli na Slovensku transponované do vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. Na základe výsledkov kvality vody zo 4 po sebe idúcich KS sú VUK klasifikované v 4 triedach kvality. Uvedená klasifikácia reprezentuje vzhľadom na spôsob hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas KS nemusí zhodovať s aktuálnym stavom. 

Vyhláška MZ SR 308/2012 určuje národné požiadavky na kvalitu vody na kúpanie a slúži pre zistenie okamžitého stavu prírodného kúpaliska v období jeho prevádzky. Hodnotenie sa vykonáva na základe analýzy kvality vody na kúpanie s limitmi, ktoré stanovuje národný predpis. Je určená na zachytenie aktuálnej situácie zdravotných rizík, ktoré by mohli v súvislosti s kúpaním vzniknúť. V prípade, že kvalita vody na kúpanie prekročí ustanovené národné limity, je vydaný zákaz kúpania.

Druhá vyhláška MZ SR 309/2012 je  hodnotením vody v v súlade s európskymi kritériami určenej na kúpanie a získava údaj o dlhodobom vývoji vodnej plochy a o rizikách jej zhoršovania. Do hodnotenia sa zahŕňajú najmä mikrobiologické výsledky. Cieľom vyhlášky 309 je dlhodobé sledovanie vodnej plochy a toto hodnotenie ma upozorniť na negatívny vývoj a potrebu vykonania opatrení, ktoré znovu zlepšia kvalitu vody. Neznamená to ale, že aktuálna kvalita vody je nevyhovujuca. Vizuálne hodnotenie nie je vždy smerodajne a aj mierne zakalená voda ešte nemusí byť hygienicky nevyhovujúca. Z uvedeného vyplýva, že každé hľadisko (hodnotenie) ma iný ciel a využíva iné údaje a kritériá. Cieľom európskeho pohľadu nie je informácia o aktuálnom zdravotnom stave vody, ale o dlhodobom vývoji.

Hodnotenie vody Slnečných jazier z dvoch rôznych hľadísk pôsobí naozaj rozporuplne. Môžeme sa teda kúpať bez obáv?

Každý si musí zvážiť riziká a prínosy sám. Do akéhokoľvek prírodného jazera by mali vo všeobecnosti vstupovať iba ľudia s dobrou imunitou a s neporušenou pokožkou. Za priaznivých podmienok sa na vodnej ploche môžu premnožiť cyanobaktérie, známe ako sinice. Takéto plochy sa stávajú rizikovou zónou najmä pre deti. Kontaminovaná voda u nich môže vyvolať dýchacie ťažkosti, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Ak si z nej odpijú, môže to vyústiť aj do črevných problémov, kŕčov a nevoľnosti. Varovným signálom je podozrivý vzhľad vody.

Všímajte si, či nie je voda príliš zakalená, nepriehľadná, či nevytvára penu, alebo zelenú kašu. Ak áno, radšej do nej nechoďte,

Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Vaše zdravie môžu ohroziť vírusy, baktérie, huby, plesne a rôzne črevné parazity. Do vášho tela sa dostanú nielen pri prehltnutí, ale aj vdýchnutím, cez sliznicu nosa, očnými spojovkami a cez pokožku. Zo znečistenej vody vám hrozia vyrážky aj hnačky. Hazardom s vlastným zdravím je voda, do ktorej vyúsťujú možno aj odpadové vody z kanalizácie.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button